yusev

ESTAĞFİRULLAH…

Cahildim, ufaktım, aklım kesmedi,
Âlemin sırrına fikrim ermedi,
Belki de nefsime gücüm yetmedi,
Haddimi aştım, estağfirullah!

Gâh şükürsüz oldum, gâhi isyankâr,
Gâh serkeş serseri, gâhi günahkâr,
Gâh bigâne idim, gâh bir ihmalkâr,
Ziyankâr berduştum, estağfirullah!

Emr-i bil mağrufa,uydum diyemem
Amel-i salihten oldum diyemem
Gel dedin sualsiz, geldim diyemem
Bir mücrim kulunum, estağfirullah!

Çok canı incitmiş, zulmeylemişim
Kullarını üzmüş, hakkın yemişim.
Vallahi bahusus dikkat etmişim
Yaptıysam bilmeden, estağfirullah

Ceddim mirasını koruyamadım,
Layık-ı veçhile kollayamadım
Emanet belleyip saklayamadım
Hıyanet eyledim, estağfirullah

Mülküne aldanıp bakıp malına
İtibar eyleyip mezkür halına
Hor görüp geçtiysem, kemter kuluna
Su-i zann ettiysem, estağfirullah

Helâlime haram belki karıştı
Ahlâkım değişti, tıynetim şaştı
Her biri nefsani, şeytani işti
Azm ile, cezm ile, estağfirullah

Kamu malına hükümdar oldum,
Avama, ağyara mihmandar oldum,
İtina gösterdim, fedakâr oldum,
Sarfınazarıma, estağfirullah!

İtikatım tamdır, eksik taatim,
Mal-i hülyada çok geçti vaktim,
Eleste sözüm var, yazılı aktim,
Ahdimi bozdum, estağfirullah!

Yusuf der bu dünya nasıl bir handır,
Sabır ve merhamet, ne imtihandır,
Son arzum, emelim senin rızandır,
Cürmüm ile geldim, estağfirullah

yusufşevkiyücel
(yirmialtınisanikibinyirmibir)